Tarkemmat vuokrausehdot

Seuraavissa ehdoissa Vuokraaja on  STC Rent ja Vuokralleottaja on asiakas.

STC Rent moottoripyörän vuokrausehdot

1. Vuokralle ottajalla tulee olla hyvä ajokokemus moottoripyörällä, ja hänellä on oltava kyseiseen ajoneuvoon oikeuttava ajokortti, joka tarkistetaan vuokraus hetkellä.

2. Vuokrahinta maksetaan vuokraushetkellä käteisenä. Lisäkilometrit ja muut lisämaksut maksetaan pyörää palautettaessa käteisellä.

3. Pyörässä on kaskovakuutus, jonka omavastuu on 600 euroa kutakin vahinkoa kohden. Vuokralle ottajan on vahingon sattuessa maksettava välittömästi vuokralle antajalle omavastuu kokonaisuudessaan. Liikennevahinko-tapauksissa, joissa vastapuoli on syyllinen, ei kuitenkaan omavastuuta peritä. Vuokralle ottaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokralle ottajan on välittömästi täytettävä vahinkoilmoitus vahingon sattuessa. Jos vuokralle ottaja laiminlyö vahinkoilmoituksen täyttämisen, hän vastaa vuokraajalle siitä syntyneistä kuluista.

4. Polttoaine ei sisälly vuokrahintaan. Pyörä luovutetaan tankki täynnä ja se tulee palauttaa tankattuna. Vajaasta tankista veloitamme 30 euroa. Pyörässä käytetään polttoaineena 98 E bensiiniä.

5. Vuokralle ottajan tulee käsitellä Ajoneuvoa ja sen varusteita huolella. Kaluston käyttö laittomiin tarkoituksiin, samoin kuin moottoripyörien rakenteiden muuttaminen tai osallistuminen kilpailuihin on kielletty.

6. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan moottoripyörälle sattuneet vahingot omavastuun mukaisesti kutakin vahinkotapausta kohden erikseen ellei mahdollisen kolarin vastapuolen liikennevakuutus sitä korvaa. Mikäli vahinko on tapahtunut tahallisesti, törkeästä varomattomuudesta, päihtymisestä tms. johtuen niin vuokralle ottaja sitoutuu korvaamaan aiheutetut vahingot kokonaisuudessaan omavastuun määrästä riippumatta.

7. Vuokralle ottaja on myös vastuussa aiheuttamastaan henkilö- ja esinevahingoista siltä osin kuin lakisääteinen liikennevakuutus ei niitä kata.

8. Jos pyörää ei palauteta sovittuna ajankohtana, eikä asiasta ole sovittu vuokraajan kanssa, on kysymyksessä luvaton käyttöönotto, joka ilmoitetaan poliisille. Kyseisissä tapauksissa vuokraaja on oikeutettu perimään vuokran , korotettuna 50 %, ylimenneeltä ajalta.Moottoripyörien luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.

9. Moottoripyörien vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokralle antajan kirjallista suostumusta.

10. Vuokralle ottaja on vuokra-aikana vastuussa pyörään kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

11. Korjauksiin tulee aina olla vuokralle antajan lupa.

12. Vaikka vuokralle ottaja palauttaa pyörän ennen vuokra-ajan loppumista, hän ei ole oikeutettu saamaan vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta takaisin.

13. Vuokralle ottaja on velvollinen vuokrausaikana huolehtimaan pyörän normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn määrästä, renkaiden ilmanpaineesta, yms.

14. Vuokralle antaja ei vastaa moottoripyörän rikkoutumisesta tai renkaan puhkeamisesta koituvista lisä kustannuksista.

15. Säävaraus eli sateen sattuessa pyörää ei tarvitse vuokrata ja peruutus on kuluton

16. Ennen pyörän luovutusta ja palautettaessa tarkastetaan yhdessä vuokralle ottajan kanssa pyörän kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Jos vuokrauksen päättyessä pyörästä löytyy rikkoutuneita osia tai normaalista poikkeavaa kulumista on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan ne.

17. Liikennevahingon sattuessa ja syyllisyyden ollessa epävarma on pyydettävä poliisi paikalle. Henkilövahingon sattuessa on aina pyydettävä poliisi paikalle.

18. Ajettu matka mitataan pyörän omalla mittarilla. Jos mittari hajoaa, on vuokralle ottaja velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vuokraajalle.

19. Vuokraussopimus vuokrausehtoineen allekirjoitetaan vuokraus hetkellä kahtena kappaleena vuokralle antajan ja vuokralle ottajan kesken.

STC Rent SIIRRETTÄVÄN PALJUN VUOKRASOPIMUSEHDOT

Vuokra-aika


Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

 

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä


Laite on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Jos hinattavaa laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

 

Vuokrausmaksun ja pantin suoritus


Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokrausajalta. Mikäli vuokralaiseksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

 

Vakuutukset


Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu 600€. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut


Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
Korvaamaan hinattavasta laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

  • Ylikuormaus
  • Ajaminen tyhjillä renkailla
  • Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä
  • Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
  • Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
  • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
  • Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
  • Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten
  • Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
  • Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
  • Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.
  • Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

 

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Vuokranantajan velvollisuudet


Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

 

Vuokraan sisältyvät asiat


Vahinkovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla
Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset

Sopimuksen purkaminen


Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennettynä 50,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran ja varausmaksun vähennettynä 100,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.

Riitaisuuksien ratkaiseminen


Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.